1. Vải lụa tơ tằm:

2. Vải phi bóng:

3. Vải đủi thô: